top of page

Visa Định Cư Diện Tay Nghề 189/190/491

  • Visa tay nghề độc lập (189)

  • Visa diện tay nghề có bảo lãnh (190)

  • Visa cho lao động có tay nghề tạm trú và làm việc vùng regional (491)

Visa Định Cư Diện Doanh Nghiệp
188

Visa Đầu tư và Đổi mới Doanh Nghiệp (188)

bottom of page